Domů Nahoru Váš názor Obsah Hledat

 Vsádkové procesy
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

V této oblasti je význačným dokumentem ISA norma S88, která definuje příslušné modely a terminologii. Hlavním záměrem této normy je zlepšit řízení vsádkových (= batch = dávka = šarže) výrob a komunikaci mezi uživateli a dodavateli řídicích systémů pomocí společné terminologie a jasně definované struktury používaných modelů. Přestože norma S88 důkladně definuje tyto modely, tak je v ní nedostatečně popsáno a vysvětleno, jakým způsobem je aplikovat na stávající nebo nový technologický proces a jak nejlépe navrhnout nový řídicí systém. A právě do této oblasti jsou zaměřeny naše služby.

Hlavní výhody

  • Kvalifikované služby na nejvyšší možné úrovni.
  • Přímé zkušenosti z potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu.
  • Skvělá příležitost, jak zavést nebo zlepšit řízení Vašich vsádkových procesů.

Řízení vsádkových procesů

Rozbor problémů řízení vsádkových procesů
"Na úvod si uveďme nejdříve definici vsádkového procesu dle normy ISA-S88.01, 1995:

Vsádkový proces – proces, jenž vede k výrobě konečných množství materiálu (vsádek) tím, že vystaví určitá množství vstupních surovin nadefinovanému sledu procesních akcí a použije při tom jedno nebo více zařízení.

Vývoj řízení vsádkových procesů můžeme zjednodušeně popsat následujícími kroky (úmyslně nejsou uvedena v následující posloupnosti žádná data, jelikož jednotlivá stádia se vždy prolínala, nelze mezi ně položit přesně stanovené hranice a časová období by se navíc značně lišila pro různé části světa – Českou republiku, Evropu, USA a další):

1. Řízení prostřednictvím (náhodných) experimentů a tradice, znalosti jsou předávány ústně.

2. S počátkem používání papíru (a papyru) a psaného slova se objevují první (později alchymistické) receptury a „operační“ postupy.

3. Dochází k přechodu z ručního řízení na „automatické“ (správněji by bylo automatizované nebo spíše jen mechanické), spojené s využitím strojů (motorů, čerpadel, ventilů,…) a papírových dokumentů.

4. Objevují se první ŘS (řídicí systémy využívající počítače) pro vsádkové výroby – velmi různorodé (nejčastěji na základě PLC a/nebo DCS systémů) a ve většině případů dříve či později považované za nedostačující.

5. Přirozeně se objevují různé snahy o zlepšování současných ŘS a případně o jejich standardizaci.

6. Je dokončena ISA norma S88 (ISA-S88.01, 1995) a nastává další „bouřlivý“ stupeň rozvoje ŘS vsádkových procesů na základě normy S88, tlaků tržního prostředí a nových technologií."

 
Typické funkce vsádkových procesů (dle Fisher, 1990):
1. "Řízení toků, teplot, tlaků a hladin pomocí jak zpětnovazebních obvodů, tak komplikovanějších strategií.

2. Vykonávání logických bezpečnostních kontrol („interlocků“).

3. Výpočty např. tepelných nebo hmotnostních bilancí.

4. Realizace sekvenčního řízení, které zahrnuje např. míchání surovin, ohřívání, míchání, atd. Pro zajištění velkého počtu procesních alternativ je třeba značné pružnosti logického a sekvenčního řízení.

5. Rozvrhování a sledování operací více procesních jednotek.

6. Měření množství materiálu, ať už hmotnosti nebo objemu, dle receptury.

7. Nastavování žádaných hodnot procesních proměnných dle momentálních požadavků.

8. Přesun materiálu po dokončení operace.

9. Určení konce reakce na základě viskozity, teploty, laboratorní analýzy, atd.

10. Vykazování informací týkajících se vyrobených vsádek – jednotlivě, za směnu, denně, týdně nebo mě-síčně.

11. Udržování informovanosti operátorů o stavu procesu a zajištění možného ovlivňování receptur a všech druhů řízení.

12. Udržování kompletní informace (receptury) nutné pro výrobu každého produktu nebo jeho varianty.

Zajištění všech těchto různorodých funkcí je klíčem efektivních vsádkových ŘS."

 
Struktura, obsah a účel ISA normy S88
"Norma je strukturovaná dle směrnic IEC (International Electrotechnical Commission, která tuto normu také schválila), podle kterých první tři oddíly popisují obsah normy, odkazy na jiné normy a definice pojmů. V další části se nacházejí tři z hlediska obsahu hlavní oddíly.

Oddíl Vsádkové procesy a zařízení (4. oddíl normy) objasňuje podstatu vsádkových procesů a vsádkové výroby. V tomto oddíle jsou popsány dále používané pojmy (např. klasifikace vsádkových procesů a zařízení). Nadefinované modely a terminologie poskytují základ pro porozumění aplikaci řízení ve vsádkových výrobách v dalších oddílech.

Oddíl Koncepty řízení vsádkových procesů (5. oddíl) popisuje klíčové aspekty vsádkových procesů a jejich řízení. Jsou zde představeny tři druhy řízení (základní - regulace, procedurální a koordinační), základní entity zařízení ve vsádkových výrobách a receptury. Dále jsou zde popsány pojmy alokace a přidělování zdrojů, základní režimy a stavy zařízení a zpracování výjimek.

Oddíl Činnosti a funkce řízení vsádkových procesů (6. oddíl) představuje základní modely a terminologii pro zajištění nezbytných řídicích činností na základě různých požadavků na řízení vsádkových výrob. Je zde nadefinován model řídicích činností. Každá řídicí činnost je popsána jednotlivými řídicími funkcemi, které jsou potřebné z hlediska vsádkových procesů, výroby a požadavků řídicí systém nadefinovaných v předchozích dvou oddílech."

Reference

Precheza, a.s., 1999
Návrhy aplikací modelů normy S88 byly zpracovány v rámci analýzy řízení výroby společného projektového týmu zavádějícího v Precheze systém SAP R/3.
ICN Czech Republic, a.s., 1999 - 2000
Byla aplikována nová metodologie pro navrhování ŘS dle doporučení normy S88.01, byl také navržen prototyp (v rámci systému InBatch), který demonstroval proveditelnost nového řídicího systému pro izolaci nystatinu v ICN dle specifikovaných požadavků a byla provedena analýza přínosů a nákladů pro dvě varianty navrženého řešení.

Literatura

Holý Roman: Metody řízení vsádkových procesů s využitím ISA normy S88.01, Disertační práce, VŠCHT, FCHI, ÚPŘT, Praha 2000 - z této práce také pocházejí všechny výše uvedené citáty.

Holý R.: Projektová studie, Interní zpráva, VŠCHT, Praha, 1999

Holý R., Poživil J.: How to apply S88 models to a complex manufacturing process, Process Control Conference, Tatranské Matliare, 1999a

Holý R., Poživil J.: Integration of SAP R/3 to lower level control systems, Process Control Conference, Tatranské Matliare, 1999b

Holý R., Poživil J.: Standardizace řízení vsádkových procesů pomocí ISA normy S88, Chemické listy, Praha, 1999c

Holý R., Poživil J.: Separation of physical model from procedural control model for flexible batch ma-nufacturing, MOSIS Conference, Rožnov p. Radhoštěm, 2000a

Holý R., Poživil J.: Příklad využití modelů a simulace pro řízení vsádkové výroby, Automatizace, 43, 8, 532-534,(2000)

Firemní literatura a projektové zprávy


Informace, konzultace a podpora zákazníkům: hrc@hrc.cz

Domů Nahoru Analýzy a projekty Výběrová řízení E-business strategie Business Intelligence PDM systémy Vsádkové procesy BPR a strategie Měření výkonnosti Projekty EU
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004